Elektrik Kesintisi

Ana Sayfa / BİLGİ DANIŞMA / Elektrik Kesintisi
Elektrik Kesintisi
1. Elektrik enerjisinin kesilme sebepleri nelerdir?
Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.
2. Elektrikli cihazım elektrik kesintisi ve/veya sayaç kaynaklı hasarlardan dolayı arızalandı. Ne yapmalıyım? Dağıtım şirketinin yapacağı işlemler nelerdir?Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kullanıcı tarafından talepte bulunulabilir.

Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda, dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir.

Dağıtım şirketi, zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir.

Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir. Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir.

Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım şirketi, kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken veya başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde gerçekleştirilir.

Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şekilde (banka/PTT aracılığıyla) ilgili tutar ödenir.

 

3. Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır?
Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinin 26’ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.
4. Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?
Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.
5. Planlı kesinti ne demektir? Neden yapılır?
Planlı kesinti ne demektir? Neden yapılır?

Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırımbakım-onarım çalışmalarıyeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Planlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
6. Planlı Elektrik kesintilerinden nasıl haberdar olabiliriz?
Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfa’da Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için lütfen tıklayınız.
7. Arıza Servisleri 24 saat hizmet veriyor mu?
Evet.
8. Kullanıcı olarak elektrik tesisimin hangi özelliklerde olması gerekmektedir?
16 Haziran 2014 Tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm şartların sağlanması gerekmektedir.

Madde-18’de çok basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri hariç, yapı bağlantı kutusuna (ana buat veya kofre) yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli, düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır.
9. Evde hasta var. Elektriğin herhangi bir sebeple kesilmemesi için ne yapmalıyım?

Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin Şirketimize yazılı başvurusu halinde bu tüketicilerin yaşadığı kullanım yerlerine ait perakende satış sözleşmeleri ve ikili anlaşmaları kayıt altına alınır. Geçerli sağlık raporunu Şirketimize ibraz eden söz konusu tüketicilerin usulüne uygun elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektrikleri kesilmez ve borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirme tedarikçiler tarafından yapılır.

10. Kuş göçleri elektrik kesintisine neden oluyor mu?

İstanbul, Avrupa ve Asya kıtalarının birleşme noktasında olması, Karadeniz, Marmara Denizi ve Boğaz bağlantısı, iklimi, topografik yapısı gibi nedenlerden dolayı kuş göçleri için önemli bir konumda yer almaktadır.  Orman ve sulak alanların yanı sıra göç sırasında dinlenmek için elektrik direklerine konan kuşlar hem çarpılma riski ile karşı karşıya kalmakta hem de elektrik arızalarına sebep olmaktadır. Söz konusu bölgelerde meydana gelen orta gerilim arızalarının yaklaşık yüzde 25’i başta leylekler olmak üzere göç eden büyük kanatlı kuşlar nedeniyle gerçekleşmektedir. Direklere konan kuşlar, kanatlarını açtığı sırada fazlar arası kısa devre oluşmakta ve geçici arızalar meydana gelmektedir.

 

BEDAŞ, hem kuşları ve doğal hayatı korumak, hem de bu nedenle oluşan elektrik arızalarını en aza indirmek üzere çalışma başlatmıştır. Göç sırasında elektrik direklerinde dinlenen kuşların çarpılmasını önlemek için bu dönemlerde enerji akışını kesen BEDAŞ, bu güzergâhta bulunan işletme müdürlüklerine 500’den fazla kuş koruma ekipmanı montajı yapmıştır. İlerleyen dönemde 500 adet kuş dinlenme platformu da devreye alınacaktır.

 Bedaş Alo 186

Bedaş Facebook Sayfası Bedaş Twitter Sayfası Bedaş Linkedin Sayfası
2020 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları 
node03 18.08.2022 01:55:03